reklama - zainteresowany?

Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu - Sensus

Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu
Autor: Dale Carnegie
ISBN: 978-83-283-4254-5
okładka: miękka
Data wydania: 2018-02-01
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 22,20 zł (poprzednio: 37,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-14,80 zł)

Dodaj do koszyka Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu

Dodaj do koszyka Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu

 

Osoby które kupowały "Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu", wybierały także:

 • Saga rodu z Lipowej - tom 1. Miłość i wróżby
 • Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku
 • Prawa ludzkiej natury
 • Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Sekrety przyw
 • Szef, kt

Dodaj do koszyka Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu

Spis treści

Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu -- spis treci

Przedmowa. Komunikacja to proces przebiegajcy w dwóch kierunkach (11)

Rozdzia 1. Skuteczne prezentowanie innym swoich pomysów (15)

 • Czy przesanie rzeczywicie zostao zrozumiane? (16)
 • Czy przesanie zostao zaakceptowane? (17)
 • Zaplanuj swoj wypowied (18)
  • Zapoznaj si z tematem (18)
  • Uwzgldnij to, kim s Twoi suchacze (19)
 • Kwestia wyranego mówienia (20)
 • Mowa ciaa (20)
  • Postawa (21)
  • Kontakt wzrokowy (22)
 • Wizualizuj przesanie (22)
  • Nie ograniczaj si do mówienia - poka! (23)
  • Wyraaj si w obrazowy sposób podczas rozmów telefonicznych (24)
  • Przedstawiaj przyszo w formie obrazów (25)
 • Bariery utrudniajce bezproblemow komunikacj (25)
  • Sprawd suszno swoich zaoe (26)
  • Przyjrzyj si swojemu nastawieniu (26)
  • Zwracaj uwag na opinie przyjte z góry (26)
  • Uprzedzenia i tendencyjno obu stron biorcych udzia w komunikacji (27)
  • Zdawaj sobie spraw z wasnego stanu emocjonalnego (28)
  • Kanay komunikacyjne: zakócenia pojawiajce si midzy nadawc a odbiorc (29)
 • Korzystaj z informacji zwrotnych (30)
 • Przydzielanie zada (31)
  • Planowanie przydziaów (31)
  • Przekazywanie informacji dotyczcej przydziau (32)
  • Tworzenie planu dziaania (33)
  • Kontrola (33)
 • Rola dyplomacji i taktu (34)
 • Zdobd zaufanie swoich podwadnych (36)
 • Podsumowanie (37)

Rozdzia 2. Sztuka dobrej konwersacji (39)

 • Jakie s cechy osoby, która dobrze sobie radzi ze sztuk konwersacji? (40)
 • Oka serdeczno (41)
 • Liczy si nie tylko to, co mówisz, lecz take to, jak mówisz (42)
 • Rozwijaj umiejtno konwersacji (42)
 • Okazuj innym szczere zainteresowanie (45)
 • Zachowuj si taktownie (46)
 • Poznawaj i zapamituj imiona oraz nazwiska (48)
 • Dowiedz si czego o drugiej osobie (49)
 • Style prowadzenia konwersacji (50)
 • Nasza osobowo a rozmowy telefoniczne (52)
  • Twoje nastawienie (53)
  • Taktyka odbierania rozmów telefonicznych (53)
  • Taktyka stosowana w przypadku dzwonienia do kogo (54)
 • Small talk, czyli rozmowa o niczym (55)
 • Jak sta si lepszym suchaczem? (56)
 • Lista kontrolna dotyczca skutecznoci podczas konwersacji (56)
 • Podsumowanie (57)

Rozdzia 3. Suchaj! Suchaj! Suchaj! (61)

 • Jak zosta aktywnym suchaczem? (62)
  • Sze strategii, dziki którym zostaniesz lepszym suchaczem (63)
  • Siedem typów suchaczy (66)
 • Obserwuj mow ciaa (68)
  • Nie istnieje co takiego jak uniwersalna mowa ciaa (69)
  • Analizuj sposób, w jaki poszczególne osoby uywaj komunikatów pozawerbalnych (71)
 • Sprzenie zwrotne (72)
 • Jak zosta odebrany dany komunikat? (73)
 • Zadawaj pytania (74)
 • Zwracaj uwag na sygnay pozawerbalne (74)
 • Gdy to Ty jeste odbiorc (75)
 • Podsumowanie (75)

Rozdzia 4. Przemawianie z pewnoci siebie i przekonaniem (77)

 • Przygotowanie - pierwszy krok do tego, by wygasza udane przemowy (78)
 • Przygotowywanie przemówienia na nieznany temat (79)
 • Magiczny przepis na dynamiczne przemówienia (81)
  • Zdarzenie (81)
  • Dziaanie (sedno sprawy) (82)
  • Korzy (82)
 • Opisywanie sytuacji z perspektywy suchaczy (82)
 • Jak przygotowywa i wygasza przemowy (83)
 • Zwiksz wyrazisto opisywanego zdarzenia (84)
 • Pi kroków, by nauczy si lepszej wymowy (85)
  • Popraw sposób mówienia (86)
  • Przezwycianie zaburze mowy (87)
  • Kluczow kwesti jest intonacja (88)
  • Wybierz odpowiednie tempo (88)
  • Kontroluj natenie gosu (88)
 • Dwanacie wskazówek pozwalajcych zaskarbi sobie sympati suchaczy (89)
 • Przedstawianie mówcy i dzikowanie mu (94)
  • Przygotowywanie si do przedstawienia mówcy (95)
  • Przedstawianie siebie (95)
  • Dzikowanie mówcy (96)
 • Podsumowanie (96)

Rozdzia 5. Jak ciekawie wygasza prezentacje skierowane do grup (99)

 • Kim s Twoi suchacze? (100)
  • Wiedza (100)
  • Kompetencje (101)
  • Dowiadczenie (101)
  • Potrzeby (101)
  • Pragnienia (101)
  • Cele (102)
 • Jaki jest cel? (102)
  • Przekonanie publicznoci (102)
  • Przekazanie informacji (103)
  • Zmotywowanie (103)
  • Zapewnienie rozrywki (103)
 • Jakie jest przesanie wystpienia? (103)
 • Zadbaj o swoj wiarygodno (104)
 • Rozpoczynanie prezentacji (104)
 • Przesanie (107)
 • Dziki dowodom moesz pokona wtpliwoci (107)
 • Koczenie prezentacji (108)
 • Czas przeznaczony na zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi (109)
  • Rozpoczynanie czasu przeznaczonego na zadawanie pyta (110)
  • Jak zakoczy czas przeznaczony na zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi? (111)
 • Uycie pomocy wizualnych (111)
  • Rodzaje pomocy wizualnych (113)
 • Konspekty (115)
 • Podsumowanie (116)

Rozdzia 6. Jak wycign maksimum korzyci z dyskusji? (119)

 • Dwanacie zasad pozwalajcych z wdzikiem nie zgadza si z rozmówc (121)
 • Rozwizywanie problemów (127)
  • Dokadne okrelenie problemu (127)
  • Jakie s przyczyny problemu? (128)
  • Opracuj kilka potencjalnych rozwiza (129)
  • Wybierz najlepsze rozwizanie (129)
  • Przejd do dziaania (130)
  • Kontrola (131)
 • Skargi klientów (131)
 • Radzenie sobie z osobami o negatywnym nastawieniu (134)
 • Zatrzymaj si! Popatrz! Posuchaj! (134)
 • Negatywne osobowoci (135)
 • D do rozwiza, na których zyskaj wszyscy zainteresowani (136)
 • Podsumowanie (136)

Rozdzia 7. Jak sprawi, by zebrania byy bardziej konstruktywne? (139)

 • Wyznacz jasne i zrozumiae cele (140)
 • Radzenie sobie z nieporozumieniami (141)
 • Raporty komisji (142)
 • Jak zadba o skuteczne dziaanie komisji? (143)
  • Ogranicz liczb osób biorcych udzia w spotkaniu (143)
  • Stwórz harmonogram, a potem si go trzymaj (144)
  • Nako wszystkich do dziaania (145)
  • Nie próbuj zdominowa spotkania (145)
  • Kontroluj osoby, które maj skonno do gadulstwa (146)
  • Zakocz w wyrazisty sposób (147)
  • Zadbaj o stworzenie protokou (147)
 • Posiedzenia w organizacjach wolontariackich (147)
 • Jak w uprzejmy sposób wyraa sprzeciw? (148)
 • Lista kontrolna pozwalajca oceni spotkanie (149)
 • W jaki sposób moesz wycign maksimum korzyci ze spotka, w których uczestniczysz? (151)
 • Jak postpowa, gdy bierzesz udzia w spotkaniach zewntrznych? (153)
  • Przygotuj si do spotkania (154)
  • Zawieraj nowe znajomoci (154)
  • Zachowaj otwarty umys (154)
  • Wyka si tolerancj (155)
  • Rób notatki (155)
  • Zachowaj jedn kartk na wyjtkowo interesujce spostrzeenia (155)
  • Zadawaj pytania (155)
  • Zabieraj gos w czasie zebra (156)
 • Zacznij stosowa now wiedz (157)
 • Podsumowanie (157)

Rozdzia 8. Przedstaw to na pimie (159)

 • Zanim zaczniesz pisa, przemyl swoje przesanie (160)
 • W jaki sposób uporzdkowa wiadomo? (161)
 • Zadbaj o to, by sporzdzony przez Ciebie dokument by kompletny, zwizy i jasny (162)
 • Unikaj argonu (162)
 • Uywaj krótkich, dobitnych zda (163)
 • Przejd do rzeczy (163)
 • Mów do czytelnika (164)
 • Korzystaj z bezporednich pyta (164)
 • Pisz tak, jak mówisz (164)
 • Uywaj zwizych, chwytliwych zda (165)
 • Nadaj listom ludzki wydwik (165)
 • Zadbaj o to, by e-maile i notatki zapaday w pami (166)
 • Zwracaj uwag na gramatyk i ortografi (167)
 • Koczenie listu (168)
 • Radzenie sobie z korespondencj przychodzc (169)
 • Przeczytaj list lub notatk tylko raz, po czym od razu przejd do dziaania (170)
 • Nie odpowiadaj na notatk kolejn notatk (170)
 • Przeka komu penomocnictwo do odpowiadania na korespondencj (171)
 • Wyrzu to, co zbdne (171)
 • Gwatowny wzrost popularnoci poczty elektronicznej (172)
 • Zadbaj o to, by e-maile byy ciekawe, pene wyrazu i absorbujce (173)
 • Niechciane wiadomoci przesyane poczt elektroniczn (174)
 • "Kto czyta moje e-maile?" (175)
 • Poczta elektroniczna a rozmowy telefoniczne lub bezporednie (176)
 • Podsumowanie sugestii dotyczcych korzystania z poczty elektronicznej (176)
 • Jak tworzy lepsze raporty? (178)
 • Zbierz wszystkie informacje (179)
 • Pisanie raportu (180)
 • Forma raportu (181)
 • Skadanie raportu przeoonym (182)
 • Podsumowanie (183)

Dodatek A. O Dale'u Carnegiem (185)

 • O Dale Carnegie & Associates, Inc. (187)
 • O redaktorze (188)

Dodatek B. Zasady Dale'a Carnegiego (189)

 • Sta si przyjaniejsz osob (189)
 • Podstawowe zasady pozwalajce poradzi sobie ze zmartwieniami (191)
 • Podstawowe techniki analizowania zmartwie (191)
 • Porzu zwyczaj martwienia si, zanim troski Ci wykocz (191)
 • Wykszta postaw, która zapewni Ci spokój i szczcie (192)

Dodaj do koszyka Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.