reklama - zainteresowany?

Podstawy ekonomii - Sensus

Podstawy ekonomii
ebook
Autor: Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski
ISBN: 9788301198923
stron: 688, Format: ebook
Data wydania: 2018-03-27
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 50,40 zł (poprzednio: 63,00 zł)
Oszczędzasz: 20% (-12,60 zł)

Dodaj do koszyka Podstawy ekonomii

Tagi: PWN

Nowe, zaktualizowane i rozszerzone wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego prezentację podstawowych zagadnień współczesnej ekonomii, zarówno w skali makro, jak i mikro. Obok ujęć teoretycznych, odnoszących się do dorobku głównych nurtów teorii ekonomii, zawiera odwołania do rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza gospodarki polskiej okresu transformacji. W nowym wydaniu zostały zaktualizowane treści poszczególnych rozdziałów i zmieniony ich układ. Dodano także nowe rozdziały, w których m.in. omawiane są główne nurty ekonomii, zagadnienia związane z polityką pieniężną, integracją europejską i globalizacją. Do najważniejszych zalet podręcznika należą: - przystępny język wykładu, który pozwala zarówno studentom, jak i szerszemu kręgowi czytelników, na zrozumienie podstawowych problemów współczesnej ekonomii; - wykorzystywanie w minimalnym, niezbędnym stopniu ujęć algebraicznych; - liczne ilustracje ułatwiające zrozumienie trudniejszych problemów; - odniesienia do polskiej rzeczywistości gospodarczej, co zdecydowanie wyróżnia podręcznik na tle tłumaczonych opracowań zagranicznych autorów. Podręcznik może być wykorzystany przez studentów ekonomii i zarządzania, w zakresie przedmiotów: podstawy ekonomii, elementy ekonomii, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy ekonomii społecznej, mikroekonomia i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zespół autorski tworzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Warszawskiej oraz Narodowego Banku Polskiego.

Dodaj do koszyka Podstawy ekonomii

 

Osoby które kupowały "Podstawy ekonomii", wybierały także:

Dodaj do koszyka Podstawy ekonomii

Spis treści

Podstawy ekonomii eBook -- spis treści

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa do wydania czwartego
 • Od Autorów
 • Część I. Wprowadzenie do ekonomii
  • 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii
   • 1.1. Czym się zajmuje ekonomia?
   • 1.2. Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, czynniki produkcji
   • 1.3. Proces gospodarowania, podmioty i decyzje gospodarcze
   • 1.4. Własność
    • 1.4.1. Pojęcie własności
    • 1.4.2. Klasyfikacja własności
    • 1.4.3. Własność w sensie prawnym i ekonomicznym
   • 1.5. Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny
    • 1.5.1. Granica możliwości produkcyjnych
    • 1.5.2. Racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny
   • 1.6. Metody badań ekonomicznych, kategorie i prawa ekonomiczne
   • 1.7. Modele ekonomiczne
   • 1.8. Ekonomia a inne nauki
  • 2. Główne nurty ekonomii
   • 2.1. Wstęp
   • 2.2. Geneza ekonomii i różnorodność poglądów ekonomicznych
    • 2.2.1. O nazwie ekonomia
    • 2.2.2. Dlaczego ekonomiści mają tak często różne poglądy?
   • 2.3. Ekonomia klasyczna i liberalizm
    • 2.3.1. Podział pracy i wolność główne idee ojca ekonomii
    • 2.3.2. Liberalne społeczeństwo Adama Smitha
    • 2.3.3. Następcy Adama Smitha i główne idee ekonomii klasycznej
   • 2.4. Socjalizm i idea centralnego planowania
    • 2.4.1. Socjalizm jako doktryna przeciwstawna do liberalizmu
    • 2.4.2. Karol Marks jako krytyk kapitalizmu i twórca strategii ruchu robotniczego
   • 2.5. Rewolucja marginalna i ekonomia neoklasyczna
   • 2.6. John M. Keynes i interwencjonizm państwowy
    • 2.6.1. Teoria Keynesa jako odpowiedź na kryzys kapitalizmu
    • 2.6.2. Uwaga Keynesa skoncentrowana na okresie krótkim i globalnym popycie
    • 2.6.3. Krytyka oszczędzania
    • 2.6.4. Argumenty za interwencjonizmem państwowym
    • 2.6.5. Rozwój i znaczenie idei Keynesa
   • 2.7. Milton Friedman i monetaryzm
    • 2.7.1. Przyczyny odejścia od idei Keynesa
    • 2.7.2. Znaczenie pieniądza, stabilnych cen i polityki pieniężnej
    • 2.7.3. Naturalna stopa bezrobocia
   • 2.8. Nowa ekonomia instytucjonalna
    • 2.8.1. Na czym polega instytucjonalna perspektywa w badaniach ekonomicznych?
    • 2.8.2. Ronald Coase: koszty transakcyjne i znaczenie prawa
    • 2.8.3. Douglass North: instytucje i rozwój gospodarczy
   • 2.9. Ekonomia behawioralna
    • 2.9.1. Czy podmioty gospodarcze działają racjonalnie?
    • 2.9.2. Ważniejsze odkrycia i wnioski
   • 2.10. Podsumowanie
  • 3. Systemy gospodarcze. Transformacja polskiej gospodarki
   • 3.1. Wstęp
   • 3.2. Charakterystyka dwóch systemów: rynkowego i nakazowo-rozdzielczego
    • 3.2.1. Cechy systemu gospodarki rynkowej
    • 3.2.2. Ewolucja systemu gospodarki rynkowej
    • 3.2.3. System gospodarki nakazowo-rozdzielczej
    • 3.2.4. Ewolucja systemu nakazowo-rozdzielczego
     • 3.2.4.1. Jugosławia
     • 3.2.4.2. Polska
   • 3.3. Proces transformacji do gospodarki rynkowej w Polsce
   • 3.4. Zakończenie
 • Część II. Podstawy mikroekonomii
  • 4. Podstawowe kategorie rynku
   • 4.1. Definicje rynku i jego rodzaje
   • 4.2. Rola rynku w gospodarce
   • 4.3. Popyt, krzywa popytu. Związek między ceną i popytem
   • 4.4. Pozacenowe determinanty popytu
   • 4.5. Nietypowe krzywe popytu
   • 4.6. Podaż, krzywa podaży. Związek między ceną i podażą
   • 4.7. Czynniki pozacenowe wpływające na podaż
   • 4.8. Równowaga rynkowa
   • 4.9. Stan nierównowagi rynkowej. Działanie mechanizmu rynkowego
   • 4.10. Wpływ cen minimalnych i maksymalnych na sytuację rynkową
   • 4.11. Elastyczność popytu
    • 4.11.1. Cenowa elastyczność popytu
    • 4.11.2. Cenowa elastyczność popytu a wydatki konsumentów i przychody przedsiębiorstw
    • 4.11.3. Mieszana cenowa elastyczność popytu
    • 4.11.4. Dochodowa elastyczność popytu. Prawo Engla i krzywe Engla
   • 4.12. Cenowa elastyczność podaży
    • 4.12.1. Pojęcie i sposób obliczania
    • 4.12.2. Rodzaje cenowej elastyczności podaży
  • 5. Teoria wyboru konsumenta
   • 5.1. Wstęp
   • 5.2. Ograniczenie budżetowe konsumenta
    • 5.2.1. Równanie ograniczenia budżetowego
    • 5.2.2. Linia ograniczenia budżetowego
    • 5.2.3. Wpływ zmiany ceny i dochodu na ograniczenie budżetowe
   • 5.3. Preferencje konsumenta
    • 5.3.1. Cechy preferencji
    • 5.3.2. Krzywe obojętności
    • 5.3.3. Funkcja użyteczności
    • 5.3.4. Użyteczność całkowita i krańcowa
   • 5.4. Optimum koszyk, który wybiera konsument
   • 5.5. Wpływ zmiany dochodu na wybór optymalny
   • 5.6. Wpływ zmian cen na decyzje konsumenta
    • 5.6.1. Krzywa popytu
    • 5.6.2. Efekt substytucyjny i dochodowy
   • 5.7. Wybór między czasem wolnym a konsumpcją
   • 5.8. Optymalizacja konsumpcji w czasie
  • 6. Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie
   • 6.1. Wstęp
   • 6.2. Przedsiębiorstwo i jego rodzaje
   • 6.3. Cele działalności przedsiębiorstwa
   • 6.4. Krótkookresowa teoria produkcji
   • 6.5. Długookresowa teoria produkcji. Efekty skali. Wybór technik wytwarzania
   • 6.6. Analiza kosztów produkcji
    • 6.6.1. Koszty w okresie krótkim
    • 6.6.2. Koszty w okresie długim
  • 7. Równowaga przedsiębiorstwa
   • 7.1. Wstęp
   • 7.2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
   • 7.3. Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego
   • 7.4. Konkurencja monopolistyczna
   • 7.5. Oligopol
   • 7.6. Formy monopolizacji. Ustawodawstwo antymonopolowe
  • 8. Teoria podziału
   • 8.1. Wstęp
   • 8.2. Dochód a majątek. Nierówności dochodowe i majątkowe
   • 8.3. Sposoby pomiaru nierówności dochodowych. Krzywa Lorenza i współczynnik Giniego
   • 8.4. Dystrybucja dochodów w wybranych krajach: analiza porównawcza
   • 8.5. Determinanty dystrybucji dochodów w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej
   • 8.6. Rynek pracy w warunkach konkurencji doskonałej
    • 8.6.1. Podaż pracy i czynniki ją określające
    • 8.6.2. Popyt na pracę. Teoria produkcyjności krańcowej
   • 8.7. Rynek pracy w warunkach konkurencji niedoskonałej
    • 8.7.1. Monopson na rynku pracy
    • 8.7.2. Rynek pracy zdominowany przez związki zawodowe
   • 8.8. Czy poziom wykształcenia wpływa na stawki płac?
   • 8.9. Zróżnicowanie płacowe ze względu na płeć
   • 8.10. Kontrowersje wokół płacy minimalnej
   • 8.11. Rynek kapitału
   • 8.12. Popyt i podaż ziemi. Renta gruntowa jako wynagrodzenie właściciela ziemi
   • 8.13. Podsumowanie
  • 9. Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce
   • 9.1. Wstęp
   • 9.2. Twierdzenia ekonomii dobrobytu
    • 9.2.1. Efektywność według Pareto
    • 9.2.2. Pierwsze i drugie twierdzenie ekonomii dobrobytu
   • 9.3. Niedoskonałości rynku
    • 9.3.1. Istnienie monopoli
    • 9.3.2. Dobra publiczne
    • 9.3.3. Efekty zewnętrzne
    • 9.3.4. Asymetria informacji
   • 9.4. Rola państwa w gospodarce
 • Część III. Podstawy makroekonomii
  • 10. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy
   • 10.1. Pojęcie i podstawowe problemy makroekonomii
   • 10.2. Problem agregacji
   • 10.3. Metody obliczania produktu krajowego brutto
    • 10.3.1. Model ruchu okrężnego w gospodarce
    • 10.3.2. Metoda sumowania produktów
    • 10.3.3. Metoda sumowania dochodów
    • 10.3.4. Metoda sumowania wydatków
   • 10.4. Produkt narodowy brutto i dochód narodowy
   • 10.5. Produkt i dochód narodowy jako miary poziomu rozwoju gospodarczego i dobrobytu
  • 11. Podstawy makroekonomii gospodarki otwartej
   • 11.1. Wstęp
   • 11.2. Gospodarka otwarta podstawowe pojęcia
   • 11.3. Międzynarodowa wymiana handlowa
    • 11.3.1. Międzynarodowy podział pracy
    • 11.3.2. Koszty komparatywne i inne wyjaśnienia przyczyn handlu
    • 11.3.3. Cło i inne wybrane instrumenty polityki handlowej
   • 11.4. Międzynarodowe przepływy kapitałowe
   • 11.5. Kursy walutowe. Teoria parytetu siły nabywczej
    • 11.5.1. Nominalne i realne kursy walutowe
    • 11.5.2. Teoria parytetu siły nabywczej. Prawo jednej ceny
   • 11.6. Związki między rynkiem funduszy pożyczkowych a rynkiem walutowym
   • 11.7. Bilans płatniczy metody przywracania równowagi zewnętrznej
    • 11.7.1. Bilans płatniczy pojęcie i jego części składowe
    • 11.7.2. Metody przywracania równowagi zewnętrznej
   • 11.8. Powiązania między zmiennymi w gospodarce otwartej
  • 12. Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa
   • 12.1. Wstęp
   • 12.2. Zarys głównych stanowisk teoretycznych
   • 12.3. Pojęcie i mechanizm równowagi
   • 12.4. Funkcja konsumpcji
   • 12.5. Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki. Równość inwestycji i oszczędności
   • 12.6. Mnożnik
   • 12.7. Równowaga w rozwiniętym modelu gospodarki
  • 13. Wzrost gospodarczy w okresie długim
   • 13.1. Wstęp
   • 13.2. Pojęcie i mierniki wzrostu gospodarczego
   • 13.3. Zdolności wytwórcze gospodarki a dochód narodowy
   • 13.4. Czynniki wzrostu gospodarczego
    • 13.4.1. Agregatowa funkcja produkcji
    • 13.4.2. Model wzrostu Solowa
    • 13.4.3. Zatrudnienie i wydajność pracy a tempo wzrostu gospodarczego
    • 13.4.4. Kapitał i jego efektywność a tempo wzrostu gospodarczego
    • 13.4.5. Dekompozycja Solowa
   • 13.5. Postęp techniczny i jego determinanty
    • 13.5.1. Krzywa jednakowego produktu
    • 13.5.2. Linia jednakowego kosztu
    • 13.5.3. Istota postępu technicznego
  • 14. Bezrobocie
   • 14.1. Wstęp
   • 14.2. Pojęcie bezrobocia
   • 14.3. Mierzenie bezrobocia
   • 14.4. Skutki ekonomiczne bezrobocia
   • 14.5. Typy bezrobocia
   • 14.6. Główne teorie bezrobocia
    • 14.6.1. Ujęcie neoklasyczne
    • 14.6.2. Ujęcie keynesistowskie
    • 14.6.3. Teoria naturalnej stopy bezrobocia
    • 14.6.4. Teoria bezrobocia NAIRU
    • 14.6.5. Teoria poszukiwań na rynku pracy
   • 14.7. Polityka państwa wobec bezrobocia
  • 15. Pieniądz i inflacja
   • 15.1. Wstęp
   • 15.2. Pojęcie i istota pieniądza
   • 15.3. Pojęcie, sposoby pomiaru oraz rodzaje inflacji
   • 15.4. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji
   • 15.5. Główne teorie inflacji
    • 15.5.1. Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji
    • 15.5.2. Popytowa teoria inflacji
    • 15.5.3. Kosztowa teoria inflacji
   • 15.6. Przyczyny i skutki deflacji
   • 15.7. Zależności między inflacją a bezrobociem
    • 15.7.1. Koncepcja krzywej Phillipsa
    • 15.7.2. Alternatywne teorie związków między inflacją a bezrobociem
  • 16. Banki. Polityka pieniężna
   • 16.1. System bankowy i rola banków w gospodarce
   • 16.2. Kreacja pieniądza i mnożnik pieniężny
   • 16.3. Bank centralny i polityka pieniężna
   • 16.4. Instrumenty polityki pieniężnej
   • 16.5. Efekty polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie
   • 16.6. Strategie polityki pieniężnej. Cel inflacyjny
   • 16.7. Problemy związane z realizacją polityki pieniężnej
    • 16.7.1. Polityka stóp procentowych. Reguła Taylora
    • 16.7.2. Polityka pieniężna w gospodarce silnie zintegrowanej z otoczeniem
    • 16.7.3. Problemy polityki pieniężnej w unii walutowej
   • 16.8. Polityka pieniężna po 2008 r.
    • 16.8.1. Niekonwencjonalna polityka pieniężna
    • 16.8.2. Stabilność finansowa jako nowy cel polityki pieniężnej
  • 17. Finanse publiczne. Polityka fiskalna
   • 17.1. Wstęp
   • 17.2. Wydatki publiczne
   • 17.3. Podatki
   • 17.4. System podatkowy w Polsce
   • 17.5. Elementy sektora finansów publicznych
   • 17.6. Deficyt budżetowy i dług publiczny
   • 17.7. Skutki polityki fiskalnej
   • 17.8. Wpływ polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy
   • 17.9. Polityka fiskalna a wahania koniunktury
  • 18. Model IS-LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej
   • 18.1. Wstęp
   • 18.2. Model IS-LM
    • 18.2.1. Geneza i ogólna charakterystyka modelu IS-LM
    • 18.2.2. Równowaga na rynku towarowym. Krzywa IS
    • 18.2.3. Równowaga na rynku pieniężnym. Krzywa LM
   • 18.3. Równowaga w gospodarce zamkniętej
   • 18.4. Polityka fiskalna i monetarna w gospodarce zamkniętej
   • 18.5. Gospodarka otwarta. Krzywa bilansu płatniczego
   • 18.6. Równowaga w gospodarce otwartej
   • 18.7. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach sztywnego kursu walutowego
   • 18.8. Polityka fiskalna i monetarna w warunkach płynnego kursu walutowego
   • 18.9. Podsumowanie
  • 19. Wahania aktywności gospodarczej
   • 19.1. Wstęp
   • 19.2. Rodzaje wahań koniunkturalnych
   • 19.3. Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego oraz zjawisko bańki spekulacyjnej
   • 19.4. Różne ujęcia przyczyn cyklicznego charakteru koniunktury gospodarczej
    • 19.4.1. Prawo Saya i problem równowagi oszczędności i inwestycji. Keynes kontra klasycy
    • 19.4.2. Paradoks inwestycji i oszczędności
    • 19.4.3. Kryzysy jako cena wzrostu i rozwoju
    • 19.4.4. Teoria przeinwestowania szkoły austriackiej: znaczenie pieniądza i stopy procentowej
   • 19.5. Kryzysy finansowe, spekulacja i kapitalizm menedżerów finansowych
   • 19.6. Kryzys 20072009 w USA. Przyczyny i ważne wydarzenia
   • 19.7. Podsumowanie
  • 20. Integracja Europejska. Strefa euro
   • 20.1. Motywy integracji gospodarczej w Europie
   • 20.2. Przebieg procesu integracji europejskiej
   • 20.3. Ekonomia strefy euro
    • 20.3.1. Korzyści z uczestnictwa w unii walutowej
    • 20.3.2. Teoria optymalnego obszaru walutowego
    • 20.3.3. Strefa euro jako (nie)optymalny obszar walutowy
    • 20.3.4. Kryteria z Maastricht przesłanki, rola i skutki ekonomiczne
     • 20.3.4.1. Kryteria z Maastricht
     • 20.3.4.2. Ekonomiczne uzasadnienie kryteriów z Maastricht
     • 20.3.4.3. Skutki ekonomiczne i krytyka kryteriów z Maastricht
   • 20.4. Kryzys strefy euro i wyzwania integracji walutowej w Europie
  • 21. Globalizacja procesów gospodarczych
   • 21.1. Pojęcie i uwarunkowania globalizacji
   • 21.2. Skutki globalizacji
    • 21.2.1. Globalizacja rynków
    • 21.2.2. Globalizacja działalności gospodarczej
   • 21.3. Globalizacja a rozwój gospodarczy
   • 21.4. Możliwości i zagrożenia globalizacji
   • 21.5. Wyzwania instytucjonalne globalizacji
   • 21.6. Globalizacja a polska gospodarka
   • 21.7. Uwagi końcowe
 • Definicje podstawowych pojęć
 • Przypisy

Dodaj do koszyka Podstawy ekonomii

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.