reklama - zainteresowany?

Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych - Sensus

Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych
ebook
Autor: Iwona Sikorska
ISBN: 978-8-3233-8954-5
stron: 194, Format: ebook
Data wydania: 2014-05-16
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 26,07 zł (poprzednio: 30,31 zł)
Oszczędzasz: 14% (-4,24 zł)

Dodaj do koszyka Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych

Tagi: Rodzicielstwo i psychologia dziecka

Rozwój dziecka w przedszkolu to książka, która przybliża rolę, jaką w rozwoju dziecka odgrywa wybrany system edukacyjny. Autorka porównuje trzy różniące się ideologią i prezentujące odmienne modele wychowania systemy: montessoriański, waldorfski i standardowy. Z uwagi na brak badań porównawczych istotnym celem pracy stało się urealnienie często skrajnie pozytywnych lub negatywnych opinii wobec alternatywnych podejść do rozwoju i edukacji dziecka. Wyniki badań mogą być przydatne dla zwolenników alternatywnych pedagogik i pomóc im w umacnianiu własnych pozycji. Autorka pokazuje procesy rozwojowe pobudzane przez oddziaływania edukacyjne przewidziane w poszczególnych systemach pracy z dzieckiem. Okazuje się, że kompetencje rozwijane w poszczególnych systemach edukacyjnych wpływają na występowanie zmian także w zakresie innych umiejętności []. Warto podkreślić, że praca Iwony Sikorskiej stanowi potwierdzenie ogólnej idei propagowanej przez psychologię ekologiczną, dotyczącej interakcji właściwości rozwijającej się jednostki z mikrośrodowiskiem, w jakim się znajduje. Z recenzji prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej

Dodaj do koszyka Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych

 

Osoby które kupowały "Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych", wybierały także:

  • Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci
  • (NIE)GRZECZNI?
  • Jak karmić dzieci, by jadły chętnie i zdrowo
  • Mamo, co by było, gdyby... Jak i po co rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy
  • Getting Things Done dla nastolatków. Jak ogarnąć wiele spraw i zyskać mnóstwo czasu

Dodaj do koszyka Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych

Spis treści

Rozwj dziecka w przedszkolu. Stymulujce wartoci wybranych systemw edukacyjnych eBook -- spis treci

WPROWADZENIE 7

CZʦ PIERWSZA

ROZDZIA I ROLA RODOWISKA W ROZWOJU 15
Ksztatowanie si procesów poznawczych w kontekcie rodowiska 15
Rozwój zdolnoci strategicznych: koncentracja i pami wiea 19
Powstawanie twórczego nastawienia wobec wiata 23
Formowanie si umiejtnoci spoecznych w kontakcie z otoczeniem 26
Rozwój samodzielnoci i niezalenoci 30
Podsumowanie 32

ROZDZIA II ISTOTA ROZWOJU I METODY JEGO STYMULOWANIA W UJCIU MARII MONTESSORI 35
Podstawowe pojcia w pedagogice M. Montessori 36
Dynamizmy rozwojowe 36
Dyspozycje wewntrzne 38
Etapy rozwoju czowieka oraz zwizane z nimi fazy wraliwoci 39
Przygotowane otoczenie, praca i zabawa w rozwoju dziecka 44
Otoczenie rozwijajcego si dziecka 44
Cele wychowania wedug Marii Montessori 47
Praca bdca zabaw 48
Podsumowanie – opinie o systemie pedagogicznym M. Montessori 50

ROZDZIA III RUDOLFA STEINERA ANTROPOZOFICZNE ROZUMIENIE ROZWOJU CZOWIEKA
Antropologia antropozoficzna 53
Cele pedagogiki waldorfskiej oraz drogi ich osigania 56
Wychowanie do wolnoci 58
Otwarte otoczenie, zadania nauczyciela 59
Podsumowanie – miejsce podejcia waldorfskiego w edukacji polskiej 62

ROZDZIA IV PROPOZYCJA PROGRAMU WYCHOWANIA W POLSKIM PRZEDSZKOLU STANDARDOWYM 65
Cele pracy wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym 65
Poznawanie wiata w dziaaniu 70
Aktywno zabawowa dziecka w wieku przedszkolnym
Podsumowanie – cele edukacji dla XXI wieku

ROZDZIA V PORÓWNANIE TRZECH ZAPREZENTOWANYCH SYSTEMÓW PEDAGOGICZNYCH 79
Kryteria dokonywanych porówna 79
Co czy, a co dzieli systemy edukacyjne? 84

CZʦ DRUGA

ROZDZIA VI BADANIA WASNE 89
Pytania i hipotezy badawcze 89
Studium przypadku jako metoda badawcza 90
Techniki i narzdzia badawcze 90
Postpowanie badawcze – metoda badania 94
Podsumowanie 95

ROZDZIA VII RODOWISKO PREZENTOWANYCH GRUP PRZEDSZKOLNYCH. WYNIKI BADA 97
Zmiany sceny pedagogicznej koca XX wieku 97
Opis badanych placówek
Kontekst rodzinny 104
Aktywnoci i dowiadczenia dzieci 107

ROZDZIA VIII GRUPY PRZEDSZKOLNE W DZIAANIU. WYNIKI BADA 109
Rozwój procesów poznawczych w badanych grupach 109
Formy pracy specyficzne dla danej rzeczywistoci przedszkolnej 109
Wyniki bada ilociowych w zakresie wybranych zmiennych sfery poznawczej 112
Interpretacja i dyskusja wyników 121
Kreatywno w wieku przedszkolnym 124
Formy pracy specyficzne dla danej rzeczywistoci przedszkolnej 124
Wyniki bada ilociowych w zakresie zmiennej „kreatywno”
Interpretacja i dyskusja wyników
Rozwój spoeczny 132
Formy pracy specyficzne dla danej rzeczywistoci przedszkolnej 132
Wyniki bada ilociowych w zakresie wybranych zmiennych sfery spoecznej 134
Interpretacja i dyskusja wyników 131
Rozwój samodzielnoci 142
Formy pracy specyficzne dla danej rzeczywistoci przedszkolnej 142
Wyniki bada ilociowych w zakresie zmiennej osiowej „samodzielno” Interpretacja i dyskusja wyników 146
Wzajemne relacje pomidzy stymulowanymi kompetencjami 150
Prezentacja analiz korelacyjnych 150
Interpretacja i dyskusja wyników 151

ROZDZIA IX WNIOSKI DLA PRAKTYKI STYMULOWANIA ROZWOJU DZIECKA 157

BIBLIOGRAFIA 163

ZACZNIKI 173

Dodaj do koszyka Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2023 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.