reklama - zainteresowany?

Historia języka niemieckiego - Sensus


ebook
Autor: Norbert Morciniec
ISBN: 978-8-3790-0500-0
stron: 265, Format: ebook
Data wydania: 2016-02-01
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 11,21 zł (poprzednio: 24,37 zł)
Oszczędzasz: 54% (-13,16 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Języki obce


„Historia języka niemieckiego” Norberta Morcinca to książka dająca przegląd dziejów języka niemieckiego od czasów pojawienia się pierwszych tekstów staroniemieckich aż po czasy współczesne.

Prezentacja zawiera rozdziały o języku niemieckim wśród innych języków germańskich oraz o przyczynach zmian językowych. Rozdziały poświęcone poszczególnym etapom rozwoju języka poprzedzone zostały krótkim omówieniem dziejów polityczno-społecznych epoki, bez których trudno byłoby w pełni zrozumieć zjawiska i przemiany zachodzące w języku. Wybory tekstów dołączone do każdego z głównych rozdziałów mają unaocznić czytelnikowi charakter i stan rozwoju języka w poszczególnych okresach. Książkę zamyka rozdział o tendencjach rozwojowych współczesnego języka niemieckiego. Chociaż pozycja ta zaadresowana jest głównie do studentów, to skorzystać z niej mogą również wszyscy zainteresowani dziejami języka naszego zachodniego sąsiada.

Dodaj do koszyka

 

Osoby które kupowały "Historia języka niemieckiego", wybierały także:

Dodaj do koszyka

Spis treści

Historia języka niemieckiego eBook -- spis treści

 • Spis skótów i symboli
 • Przedsłowie
 • Rozdział 1
 • Język niemiecki wśród innych języków germańskich
 • Rozdział 2
 • Przyczyny zmian językowych
  • Lektura uzupełniająca
 • Rozdział 3
 • Periodyzacja historii języka niemieckiego
  • Okres staro-wysoko-niemiecki (althochdeutsch), 750 - 1050
  • Okres średnio-wysoko-niemiecki (mittelhochdeutsch), 1050 - 1350
  • Okres wczesno-nowo-wysoko-niemiecki (frühneuhochdeutsch), 1350 - 1650
  • Okres nowo-wysoko-niemiecki (neuhochdeutsch), 1650 - 1950
 • Rozdział 4
 • Okres staro-wysoko-niemiecki (7501050)
  • 1. Przesłanki historyczne
  • 2. Zabytki okresu staro-wysoko-niemieckiego
  • 3. Ważniejsze cechy językowe zabytków staro-wysoko-niemieckich
  • 3.1. Innowacje fonetyczno-fonologiczne
  • 3.2. Innowacje gramatyczne
  • 4. Słownictwo
  • Wyrazy pochodzenia germańskiego
  • Zapożyczenia łacińskie
  • Budowa domu i kultura mieszkaniowa
  • Owoce i produkcja wina
  • Wymiana handlowa i transport
  • Wojskowość
  • Kultura klasztorna
  • nazwy osób
  • budynki, części budowli
  • szkoła, biblioteka
  • ogród, rośliny
  • religia
  • 5. Nazwy dni tygodnia
  • 6. Historia wyrazu deutsch
  • 7. Wybór tekstów staro-wysoko-niemieckich
  • 1. Tekst wschodniofrankoński (Fulda, IX wiek)
  • 2. Tekst reńskofrankoński (Weißenburg, IX wiek)
  • 3. Tekst bawarski (Freising, IX wiek)
  • 4. Tekst alemański (St. Gallen, koniec VIII wieku)
  • 5. Tekst alemański (St. Gallen, początek XI wieku)
  • Lektura uzupełniająca
 • Rozdział 5
 • Język starosaski (staro-dolno-niemiecki)
  • Lektura uzupełniająca
 • Rozdział 6
 • Okres średnio-wysoko-niemiecki (10501350)
  • 1. Przesłanki historyczne
  • 2. Piśmiennictwo średnio-wysoko-niemieckie
  • 3. Innowacje średnio-wysoko-niemieckie
  • 3.1. Innowacje fonetyczne
  • 1. Redukcja samogłosek w sylabach nieakcentowanych
  • 2. Apokopa i synkop
  • 3. Przegłos sekundarny
  • 4. Ubezdźwięcznienie wygłosowych b, d, g, v
  • 3.2. Innowacje morfologiczne
  • Rzeczownik
  • Czasownik
  • 1. Czasowniki mocne
  • Odmiana czasowników mocnych
  • 2. Czasowniki słabe
  • Odmiana czasowników słabych
  • 3. Zaimek osobowy w odmianie czasowników
  • 4. Formy analityczne czasowników.
  • 5. Strona czynna
  • 6. Strona bierna
  • 3. 3. Innowacje składniowe
  • 1. Miejsce orzeczenia w zdaniu oznajmującym
  • 2. Miejsce orzeczenia w zdaniu pytającym
  • 3. Miejsce orzeczenia w zdaniu podrzędnym
  • 4. Klamra werbalna
  • 5. Pozycja przydawki
  • 6. Wyrażenie zaprzeczenia
  • 7. Zdanie rozwinięte
  • 4. Słownictwo
  • Słownictwo języka dworsko-rycerskiego
  • Wyrazy pochodzenia łacińskiego
  • Wyrazy pochodzenia słowiańskiego
  • Słownictwo religijne
  • 5. Wybór tekstów średnio-wysoko-niemieckich
  • 1. Kronika Cesarska (Kaiserchronik)
  • 2. Pieśń o Nibelungach (Nibelungenlied)
  • 3. Hartmann von Aue, Iwein
  • 4. Walther von der Vogelweide (ok. 11701230)
  • 5. Berthold von Regensburg (ok. 12101272)
  • 6. Książka kucharska z Würzburga (Würzburger Kochbuch)
  • Lektura uzupełniająca
 • Rozdział 7
 • Język średnio-dolno-niemiecki (11501650)
  • 1. Przykład tekstu średnio-dolno-niemieckiego
  • Lektura uzupełniająca
 • Rozdział 8
 • Okres wczesno-nowo-wysoko-niemiecki (13501650
  • 1. Przesłanki historyczne
  • 2 Rozwój piśmiennictwa
  • 3. Teorie na temat powstania ogólnoniemieckiego języka pisanego
  • 4. Terytorialne języki pisane i ponadterytorialne tendencje wyrównawcze
  • 5. Innowacje językowe okresu wczesno-nowo-wysoko-niemieckiego
  • 5.1 Innowacje fonetyczne
  • 1. Monftongizacja śrwn. dyftongów ie, uo, üe > nwn. , ,
  • 2. Dyftongizacja długich samogłosek śrwn. , , > nwn. ai, au, eu
  • 3. Wzdłużenie samogłosek krótkich
  • 4. Skrócenie samogłosek długich
  • 5. Delabializacja samogłosek zaokrąglonych
  • 6. Labializacja samogłosek niezaokrąglonych
  • 7. Obniżenie samogłosek wysokich
  • 8. Apokopa i synkopa samogłosek w sylabach nieakcentowanych
  • 5. 2. Innowacje morfologiczne
  • Rzeczowniki
  • Czasowniki
  • 1. Ujednolicenie końcówek
  • 2. Wyrównanie form czasownikowych
  • 3. Zmiana paradygmatu odmian
  • 4. Kategoria trybu
  • 5. Rozwój analitycznych form czasownikowych
  • 5. 3. Innowacje składniowe
  • Grupa nominalna
  • Grupa werbalna
  • Miejsce orzeczenia
  • Rama zdaniowa
  • Powstanie nowych spójników podrzędnych
  • 5. 4. Słowotwórstwo
  • Rzeczownik
  • Czasownik
  • 5. 5. Słownictwo
  • 6. Wybór tekstów wczesno-nowo-wysoko-niemieckich
  • 1. Johann Mentel, 1466
  • 2. Johannes Dietenberger, 1534
  • 3. Martin Luther, 1546
  • 4. Hans Sachs, Der farendt Schuler im Paradeiß
  • 5. Historia von D. Johann Fausten
  • 6. Christian Gueintz, Deutscher Sprachlehre Entwurf
  • 7. Martin Opitz, Buch von der Deutschen Poeterey
  • 8. Aviso. Relatio oder Zeitung
  • Lektura uzupełniająca
 • Rozdział 9
 • Starszy język nowo-wysokoniemiecki (16501800)
  • 1. Przesłanki historyczne
  • 2. Sytuacja językowa i powstanie towarzystw językowych
  • 3. W poszukiwaniu normy językowej
  • 4. Refleksja językowa w dobie Oświecenia
  • 5. Rozwój języka pisanego
  • 5. 1. Innowacje fonetyczne, próby ustalenia zasad pisowni
  • 5. 2. Innowacje morfologiczne
  • 5. 3. Innowacje składniowe
  • 5.4. Słownictwo
  • 6. Wybór tekstów z okresu 1650 -1800
  • 1. Andreas Gryphius, (1616 - 1664)
  • 2. Barthold Heinrich Brockes: Nacht=Wanderer (1738)
  • 3. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, (ok. 1622 -1676)
  • 4. Justus Georg Schottel, Ausführliche Arbeit von der Teutschen HauptSprache, 1663
  • 5. Johann Christoph Gottsched, (1700 - 1766)
  • 6. Johann Christoph Adelung (1732 - 1806)
  • 7. Gottfried Herder (1744 - 1803)
  • Lektura uzupełniająca
 • Rozdział 10
 • Nowszy język nowo-wysoko-niemiecki (18001950)
  • 1. Przesłanki historyczne
  • 2. Stabilizacja języka standardowego
  • 3. Nowa fala purymu językowego i dalsza działalność gramatyków
  • 4. Reformy ortograficzne
  • 5. Unormowanie wymowy
  • 6. Dalszy rozwój języka standardowego po zjednoczeniu Niemiec (1871)
  • 6. 1. w zakresie wymowy
  • 6. 2. w zakresie gramatyki
  • 6. 3. w zakresie składni
  • 6. 4. Słownictwo
  • 7. Wybór tekstów dla okresu 1800 - 1950
  • 1. Friedrich Ludwig Jahn, Ernst W. B. Eiselen, Die deutsche Turnkunst, zur Einrichtung der Turnplätze dargestellt, 1816
  • 2. Arthur Schopenhauer, Über die Verhunzung der deutschen Sprache , ok. 1857
  • 3. Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt, 1873
  • 4. Otto von Bismarck, fragment przemówienia parlamentarnego, 1878
  • 5. Adolf Hitler, fragment radiowego przemówieniea noworocznego, 31. 12. 1939
  • Lektura uzupełniająca
 • Rozdział 11
 • Język niemiecki po drugiej wojnie światowej
  • 2. Językowe skutki podziału Niemiec (19491989)
  • 3. Język niemiecki w Austrii
  • 1. Różnice w zakresie wymowy[42]:
  • 2. Różnice w zakresie gramatyki:
  • 3. Różnice w zakresie składni
  • 4. Różnice w zakresie słowotwórstwa
  • 5. Różnice w zakresie słownictwa
  • 4. Język niemiecki w Szwajcarii
  • 1. Różnice w zakresie wymowy:
  • 2. Różnice w zakresie gramatyki:
  • 3. Róznice w zakresie słownictwa
  • Lektura uzupełniająca
 • Rozdział 12
 • Tendencje rozwojowe współczesnego języka niemieckiego
  • 1. Tendencje w zakresie wymowy
  • 2. Tendencje w zakresie gramatyki
  • 1. przy rzeczownikach:
  • 2. przy czasownikach:
  • 3. Tendencje w zakresie składni
  • 4. Tendencje w zakresie słownictwa
  • Rzeczowniki:
  • Czasowniki:
  • Lektura uzupełniejąca
 • 13. Bibliografia
 • 14. Spis rycin
 • 15. Indeks nazwisk

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2019 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.