reklama - zainteresowany?

Córki i matki. 9 składników serdeczności - Sensus

Córki i matki. 9 składników serdeczności
ebook
Autor: Olga Kersten-Matwin
ISBN: 978-8-3804-1016-9
Format: ebook
Data wydania: 2016-04-22
Księgarnia: Sensus

Cena książki: 15,31 zł (poprzednio: 19,38 zł)
Oszczędzasz: 21% (-4,07 zł)

Dodaj do koszyka Córki i matki. 9 składników serdeczności

Tagi: Literatura kobieca

Ol­ga Ker­sten-Ma­twin jest ab­sol­went­ką Wy­dzia­łu Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Od 30 z gó­rą lat pra­cu­je ja­ko psy­cho­loż­ka i te­ra­peut­ka w Ka­na­dzie, spe­cja­li­zu­jąc się w psy­cho­te­ra­pii in­dy­wi­du­al­nej i te­ra­pii par. Pro­wa­dzi rów­nież szko­le­nia dla osób nio­są­cych po­moc ofia­rom trau­my - Hel­ping the hel­pers". Utrzy­mu­je ży­we kon­tak­ty za­wo­do­we w Pol­sce, współ­pra­cu­jąc m.in. z UNHCR i PAH. Ol­ga jest mat­ką do­ro­słej cór­ki, a gru­pa mło­dych ko­biet na­zwa­ła ją ostat­nio mat­ką wie­lu có­rek".

Dodaj do koszyka Córki i matki. 9 składników serdeczności

 

Osoby które kupowały "Córki i matki. 9 składników serdeczności", wybierały także:

  • Saga rodu z Lipowej - tom 1. Miłość i wróżby
  • Driven. Namiętność silniejsza niż ból
  • Sweet Cheeks. Zapach namiętności
  • Sweet Ache. Krew gęstsza od wody. Seria Driven
  • Pokusy i łakocie. Niezbyt grzeczna rzecz o miłości

Dodaj do koszyka Córki i matki. 9 składników serdeczności

Spis treści

[ERROR]

Dodaj do koszyka Córki i matki. 9 składników serdeczności

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.